Technologická voda.

Teplovodní kotelny
 

Úprava plnicí a doplňovací vody pro teplovodní kotelnu spočívá ve dvou stupních:

1/ Odstranění tvrdosti – změkčení vody na katexovém filtru, čímž se zabrání vzniku vodního kamene
2/ Chemická úprava vody – spočívá v dávkování inhibitorů a účelem je chemické odplynění vody, úprava zjevné alkality a úprava pH, a tím zabránění koroze kotle nebo výměníku a připojené vodní soustavy.

Při navrhování úpravny je možno zvolit dle komfortu, který poskytují pro obsluhu z rozdílných variant úpravy vody od ručních až po plně automatické.

Nabídka úpravny vody pro kotelny se odvíjí od typu kotlů a požadavků jejich výrobce na chemické vlastnosti napájecí vody a od kvality vstupní vody.

Parní kotelny
 

Úprava napájecí a přídavné vody pro parní kotelnu spočívá podle kvality surové vody nejčastěji v těchto třech stupních:

Odstranění tvrdosti – změkčení vody na katexovém změkčovacím filtru termické odplynění
Chemická úprava vody, tj. dávkování chemikálií, jehož účelem je další chemické odplynění
Alkalizace a úprava pH vody.

Nabídka úpravny vody pro kotelny se odvíjí od typu kotlů a požadavků jejich výrobce na chemické vlastnosti napájecí vody a od kvality vstupní vody.

Chladící okruhy
 

Úprava vody pro chladicí okruhy spočívá jednak v úpravě plnící a doplňovací vody a v případě otevřeného chladícího okruhu také v úpravě vody cirkulačního okruhu.

Změkčování vody
Chladící okruhy nutno naplnit kvalitně upravenou vodou, tj. pomocí automatických změkčovacích filtrů vodou změkčenou a ošetřenou inhibitorem - prostředkem pro potlačení koroze. Stejným způsobem je třeba upravovat i vodu doplňovací, kterou se doplňují ztráty vzniklé odparem a odluhem. Typ a velikost změkčovacího filtru nutno zvolit podle druhu systému, velikosti systému a kvality vstupní vody.

Řízené odluhování
Na otevřené chladící věži dochází k intenzivnímu odpařování, a tím ke zvyšování solnosti (el. vodivosti) vody. Do potrubí cirkulační vody se instaluje sonda měření vodivosti propojená s odsolovací automatikou

Ohřev vody na teplou
 

Teplá voda se vyrábí z pitné vody ohřevem na 60°C. Při výrobě a distribuci teplé užitkové vody se často vyskytují problémy koroze a tvorby nánosů i inkrustů z produktů koroze, ale také z tvrdosti vody, což vede k negativním jevům, a to:

  • zhoršené kvalitě dodávané teplé vodyspotřebitelům vytéká z kohoutků voda rezavá a o nižší teplotě, protože v zarostlém potrubí nelze zajistit řádnou cirkulaci
  • narůstající spotřebě tepla primárního zdroje
  • nedostatečnému tlaku v rozvodu teplé vody ve vyšších poschodích.

Pro řešení výše popsaných problémů nabízíme zařízení na úpravu vody před jejím ohřevem na teplou, pracující na různých principech.

CHEMICKÁ ÚPRAVA VODY
Podle chemických vlastností vstupní vody doporučujeme vod s vysokou tvrdostí částečné změkčení vody na katexovém změkčovacím filtru anebo úpravu vody pomocí polyfosfátu siliphos, který je schválený pro úpravu pitné vody před jejím ohřevem na teplou.

FYZIKÁLNÍ ÚPRAVA VODY
Přístroje se instalují do potrubí pitné vody hned na vstupu, aby byla ošetřena veškerá voda vstupující potrubím do budovy. Voda po projití přístrojem na fyzikální úpravu je upravená po dobu 24-48 hodin. Proto u cirkulačních systémů se doporučuje instalovat jeden přístroj na vstupu vody do objektu a druhý na cirkulaci.
Voda po průchodu silovým polem přístroje změní své fyzikální vlastnosti tak, že vápník a hořčík v ní rozpuštěný již není schopen usazovat se jako pevný vodní kámen na teplosměnných plochách a v potrubí, ale zůstávají v suspenzi, která může být ze systému vyplavena nebo odkalena. Vápník případně vysrážený na topných tělesech, netvoří již tvrdé inkrusty, ale měkké nánosy, které se dají setřít nebo proudem vody vypláchnout. To znamená, že pro čištění topných těles není nutné použít chemické prostředky.

Je možno zvolit jednu ze tří variant přístrojů na fyzikální úpravu vody:

  • magnetická úprava vody
  • elektromagnetická úprava vody
  • elektrolytická úprava vody
Stanice rezervní osmózy
 

Stanice reverzní osmózy slouží pro  přípravu demineralizované  vody  pro  laboratorní nebo  technické účely. Technologie reverzní osmózy je šetrná k životnímu prostředí, nejsou třeba žádné chemikálie pro regeneraci, žádná neutralizace odpadní vody.
Výhodou jsou malé prostorové nároky, nízké provozní náklady, malé nároky na údržbu a jednoduchý provoz. Voda upravená na jednotce RO je odsolená, zbavená organických látek s molekulovou hmotností nad 300 a anorganických látek s účinností od 90 do 98 %.
Technologické prvky demineralizační stanice jsou umístěny v rámu svařeném z nerezových profilů a zajišťují všechny nezbytné funkce pro automatický provoz stanice.

Ve stanici RO jsou nejprve mechanické nečistoty zachyceny ve filtru s filtrační vložkou, další stupeň je zachycení chloru a některých organických látek ve filtru vložkou z aktivního uhlí a nakonec je voda vedena na membránu reverzní osmózy, která propustí pouze zcela čistou vodu - permeát, zatímco v surové vodě rozpuštěné látky - koncentrát - jsou odváděny hadičkou do odpadu. Pokud je požadována nižší výstupní el. vodivost, může být stanice pro dočištění doplněna demineralizační kolonou naplněnou iontoměničovou pryskyřicí - mixbedem.

Výrobní technologie
 

Podle požadavků konkrétní výrobní technologie navrhneme vhodnou úpravnu vody.

Nejčastější požadavek je změkčení vody na automatickém změkčovacím filtru, kde se ionty vápníku a hořčíku vyměňují za neškodné ionty sodíku.

V poslední době je pro mnoho technologií požadována voda demineralizovaná, tj. zbavená všech solí minerálních látek ve vodě disociovaných. Připravit odsolenou vodu je možné na demineralizačních kolonách na filtračním loži mixbedové pryskyřice nebo na stanicích reverzní osmózy, kde polopropustná membrána propustí pouze superčistou vodu - permeát a zahuštěná voda - koncentrát - je odváděna do odpadu.

Rozdělovače-sběrače, hydraulické vyrovnávače tlaků
 
Ocelové svařence slouží k nejrůznějším účelům: rozdělovače k rozdělování topné vody do jednotlivých okruhů, hydraulické vyrovnávače k hydraulickému vyrovnávání dynamických tlaků, chladiče vzorků k ochlazování vzorků vody nebo páry, kalníky k odstranění nečistot, hranaté nádrže k akumulaci kondenzátu nebo vody.
Chemikálie
 

Inhibitory koroze a úsad a biocidní přípravky slouží k úpravě vody, aby splňovala požadavky normy pro oběhovou vodu teplovodních okruhů a napájecí vodu parních kotelen, požadavky na vodu chladících okruhů a teplou "užitkovou" vodu.

Účelem dávkování chemických roztoků je úprava chemických parametrů vody tak, aby vyhověly způsobu použití vody. Pro dávkování nabízíme dávkovací nádoby, dávkovací bloky v rámu nebo dávkovací čerpadla.

Dávkovací čerpadla mohou dávkovat ve vlastní nastavitelné dávkovací frekvenci nebo proporcionálně k průtoku vody, kdy jejich frekvenci řídí vodoměr s impulsním výstupem instalovaný v potrubí.


 

Kontaktujte nás

info@aquaproduct.cz
+420 543 235 105

Modřická 720/56B
664 48 Moravany

Podpořte nás

AQUA product, s.r.o.