Dotazník pro úpravu vody pro rodinný dům

Počet domácností v rodinném domě
Počet osob v domácnosti
Spotřeba upravené vody (m3/rok)
Spotřeba upravené vody (m3/měsíc)
Spotřeba upravené vody (m3/den)
Provozní tlak vstupní vody (bar)
Provozní průtok vstupní vody (m3/h)
Špičkový průtok upravené vody (m3/h)
Průměr potrubí, na kterém má být úpravna instalována (mm)
Požadavek upravit vodu na pitnou dle vyhl. č. 252/2004 Sb.?
Požadavek upravit vodu na užitkovou (splachování, mytí..)
Vodárenská společnost, která dodává vstupní vodu
Pokud je voda z vlastního zdroje, nutno zaslat rozbor
Chemické vlastnosti vstupní vody:
Hodnota pH při 25⁰C
Tvrdost (mmol/l)
Obsah železa (mg/l)
Obsah manganu (mg/l)
El. vodivost při 25⁰C (µS/cm)
CHSKMn (mg/l)
Obsah dusičnanů (mg/l)
Obsah chloridů (mg/l)
Obsah amonných iontů (mg/l)
Obsah bakterií, podle druhu (KTJ/ml)
Požadované chemické vlastnosti vody na výstupu:
Tvrdost požadovaná na výstupu z úpravny vody (mmol/l)

Údaje o zákazníkovi
Dotazník vyplňuje
Zastoupený
Telefon
E-mail
Akce
Adresa instalace